Betingelser og vilkår

Betingelser for inngåelse av abonnement for "Medlemskap i Livsgnist Akademiet":

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere.

Det er forbehold om skrivefeil i avtalen.

2. Partene

Selger er LIVSGNIST AKADEMIET AS, Christian Krohgs gate 1, 0186 Oslo, sindre@livsgnistakademiet.no, tlf: +47 94 89 47 41, org nr: 911 975 165 , og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen vil være et abonnement som betales hver måned med tilgang til tjenesten "medlemskap i livsgnist akademiet". Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. 

Prisen kan endres i tråd med markedets endringer eller oppgradering av tjeneste. I så tilfelle vil selger informere kjøper i rimelig tid, minst 30 dager før en slik endring i pris skjer. Hvis kjøper ikke avslutter abonnementet etter at prisendringen er blitt varslet om vil kjøper fortsette sitt abonnement automatisk.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er i form av et abonnement som fornyes hver måned og er ikke bindende for kjøper. Kjøper kan når som helst avslutte avtalen ved å logge inn i Livsgnist Akademiet og gå på min side og avslutte abonnementet. Kjøper vil da miste tilgang til tjenesten øyeblikkelig. Dersom kjøper på et senere tidspunkt ønsker å benytte seg av tjenesten igjen vil kjøper måtte forholde seg til de prisene og vilkårene som er gjeldende i det øyeblikket.

Selger er bundet til å levere tjenesten, men kan i særskilte tilfeller avbryte avtalen hvis kjøper blir vanskelig å jobbe med eller ødelegger for andre som benytter seg av tjenesten ved å mobbe, trakkasere eller være urimelig. I så tilfelle vil kjøper få en skriftlig advarsel ved overtredelse før en eventuelt terminering av avtale skjer.

5. Betalingen

Selgeren vil kreve betaling for tjenesten hver måned. Kjøper får ikke tilgang til tjenesten før betaling er utført. Ved mislighold vil kjøperen miste tilgang til tjenesten.

Selgeren tilbyr kjøperen å benytte "Vipps" eller "Stripe" som betalingsløsning.

6. Levering

Når kjøper får innloggingsdetaljer for Livsgnist Akademiet medlemsportal er tjenesten levert. Levering av tjenesten skjer i øyeblikket eller maksimalt innen 24 timer etter kjøperen har betalt.

7. Angrerett

Denne avtalen er unntatt angrerettloven. 

8. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

9. Konfliktløsning

Selger strekker seg langt for å lage en tjeneste kjøper kan være fornøyd med, derfor oppfordres kjøper til å gi tilbakemelding, kritisere eller klage til selger i tilfelle forventninger ikke står i kontakt med tjenesten. Klager rettes til selger innen rimelig tid. Ved tvist skal Partene forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom forhandlinger ikke leder frem legges saken til Oslo verneting eller Oslo tingrett.

Hvis kjøper ikke er fornøyd og ønsker å rette en tilbakemelding eller klage. Ta kontakt med selger via mail: sindre@livsgnistakademiet.no eller telefon 94894741

10. Mangel ved tjenesten - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

Dersom tjenesten har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig til sindre@livsgnistakademiet.noDisse vilkårene beskriver regler og forskrifter for bruk av Livsgnist Akademiet nettsted, lokalisert på livsgnistakademiet.com og livsgnistakademiet.no

Ved å gå til dette nettstedet antar vi at du godtar disse vilkårene. Ikke fortsett å bruke Livsgnist Akademiet hvis du ikke godtar alle vilkårene som er oppgitt på denne siden.

Følgende terminologi gjelder disse vilkårene, personvernerklæringen og ansvarsfraskrivelse og alle avtaler: "Klient", "Du" og "Din" refererer til deg, personen som logger på dette nettstedet og overholder selskapets vilkår og betingelser. "Selskapet", "oss selv", "vi", "vårt" og "oss", refererer til vårt selskap. "Parti", "Partier", eller "oss", refererer til både klienten og oss selv. Alle vilkår refererer til tilbud, aksept og vurdering av betaling som er nødvendig for å gjennomføre prosessen med vår bistand til klienten på den mest hensiktsmessige måten for det uttrykkelige formålet å oppfylle kundens behov med hensyn til å levere selskapets oppgitte tjenester, i samsvar med og underlagt gjeldende lov i Norge. Enhver bruk av den ovennevnte terminologien eller andre ord i entall, flertall, store bokstaver og / eller han / hun eller de, blir ansett som utskiftbare og derfor som henvisende til det samme.

Lisens

Med mindre annet er oppgitt, eier Livsgnist Akademiet og / eller dets lisensgivere immaterielle rettigheter for alt materiale på Livsgnist Akademiet. Alle immaterielle rettigheter er forbeholdt. Du kan få tilgang til dette fra Livsgnist Akademiet for ditt eget personlige bruk med forbehold om begrensninger angitt i disse vilkårene.

Deler av dette nettstedet gir brukere muligheten til å legge ut og utveksle meninger og informasjon i visse områder av nettstedet. Livsgnist Akademiet filtrerer ikke, redigerer, publiserer eller vurderer kommentarer før de er til stede på nettstedet. Kommentarer gjenspeiler ikke synspunkter og meninger fra Livsgnist Akademiet, dets agenter og / eller tilknyttede selskaper. Kommentarer gjenspeiler synspunktene og meningene til personen som legger ut sine synspunkter og meninger. I den grad det er tillatt av gjeldende lover, skal Livsgnist Akademiet ikke holdes ansvarlig for kommentarene eller for noe ansvar, skader eller utgifter forårsaket og / eller lidd som et resultat av bruk av og / eller utlegging av og / eller utseende av kommentarene til dette nettstedet.

Livsgnist Akademiet forbeholder seg retten til å overvåke alle kommentarer og fjerne eventuelle kommentarer som kan anses som upassende, støtende eller forårsaker brudd på disse vilkårene.

Ansvarsfraskrivelse

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, utelukker vi alle representasjoner, garantier og betingelser knyttet til nettstedet vårt og bruken av dette nettstedet. Ingenting i denne ansvarsfraskrivelsen vil:

 begrense eller ekskludere vårt eller ditt ansvar for død eller personskade;

 begrense eller ekskludere vårt eller ditt ansvar for svindel eller falske fremstillinger;

 begrense noen av våre eller dine forpliktelser på noen måte som ikke er tillatt i henhold til gjeldende lov; eller

 ekskludere noen av våre eller dine forpliktelser som ikke kan utelukkes i henhold til gjeldende lov.

Begrensningene og ansvarsforbudene angitt i denne seksjonen og andre steder i denne ansvarsfraskrivelsen: (a) er underlagt foregående avsnitt; og (b) styre alle forpliktelser som oppstår under ansvarsfraskrivelsen, inkludert forpliktelser som oppstår i kontrakt, i erstatningsrettslige forhold og for brudd på lovpålagt plikt.

Så lenge nettstedet og informasjonen og tjenestene på nettstedet leveres gratis, er vi ikke ansvarlige for tap eller skade av noe slag.

>